EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK on Eesti raamatupidajaid ühendav, teavitav ja toetav organisatsioon, mille üldkoosolekute vahelisel ajal esindab liikmeid ERK nõukoda. ERK edu aluseks on nõukoja liikmete vabatahtlik töö!

Nõukoja liige ei ole lihtsalt auamet - sellega kaasneb kohustus ja vastutus juhtida ja suunata ERK arengut. Nõukoja liikme eeliseks on võimalus otseselt rääkida kaasa arvestusala arengutes. Väljavõte ERK kodukorrast:

4.2.2. Nõukoja liikmeks võivad kandideerida või lasta ennast üles seada kõik Kogu füüsilised liikmed. Nõukoja liikmekandidaate võib üles seada ka tegutsev nõukoda või iga Kogu liige kuni nimekirja sulgemiseni. Liikmekandidaatide nimekiri suletakse kaks tööpäeva enne valimisi.
Otsus kandideerida peab olema põhjalikult läbi mõeldud ja hoolikalt kaalutud. Nõukoja liige peab olema valmis panustama ja kaasa lööma Kogu erinevates tema huvialasse jäävates valdkondades, panustades Kogu arengusse ja kaasajastamisse. Kandideerimiseks tuleb avaldada soovi, esitades oma lühivormis elulookirjeldus ja kandidaatide tutvustamisel avaldatav sõnum.

Nõukoda tegeleb kõigi ERK jaoks oluliste küsimustega, sh planeerib ja korraldab ERK üldist juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukoda valib juhatuse ja moodustab toimkonnad (toimkonna esimees peab olema nõukoja liige) ning suunab ja kontrollib nende tegevust.

Olete oodatud kandideerima ERK nõukotta, et anda oma panus Eesti arvestusala arengusse, hoolitseda raamatupidaja ameti tuleviku eest ja edendada raamatupidamisteenuste kvaliteeti.

Palume Teil enne kandideerimist tutvuda ERK põhikirja (link) ja kodukorraga (link). Kandideerimiseks palume Teil täita vastav avalduse vorm. Kõigi kandidaatide tutvustus lisatakse ERK kodulehele "Nõukoja valimised 2024" alla.
 
Palun esita oma kandidatuur aegsasti, aga hiljemalt 18. märtsiks.  ERK üldkoosolek ja nõukoja valimised toimuvad 21. märtsil 2024. Traditsiooni kohaselt eelneb üldkoosolekule ERK teabepäev! Täiendav info ja registreerumine SIIN.
 

Tutvu ERK liikmetega, kes on tänase seisuga oma kandidatuuri üles seadnud. Kandidaadid on järjestatud kandidatuuri ülesseadmise järjekorras, millele viitab ka vastav number.

 

Margus Tammeraja(1) Margus Tammeraja

Olen Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) juhatuse esimees alates 2015. aastast. Minu igapäevatööks on raamatupidajate erialaliidu  juhtimine ja esindamine suhtlusel riigiasutustega, tegelen innovatsiooniteemade edendamise ja välissuhete korraldamisega. Löön kaasa ka raamatupidamisettevõtluses, olles Robby&Bobby OÜ partner ning seeläbi suudan paremini kaasa aidata ERK kaudu raamatupidamisteenuste valdkonna arendamisele Eestis.

Soovin ERK arengule igakülgselt kaasa aidata eelkõige uuenduslike lahenduste rakendamise edendamisega arvestusalal - andmepõhine aruandlus, e-arved jt reaalajamajandusega seotud teemad. Soovin aidata kaasa raamatupidajate erialase ja digipädevuse kasvatamisele propageerides kutse andmist. Soovin aidata kaasa raamatupidamisteenuste kvaliteedi tõstmisele lüües kaasa "ERK tunnustatud raamatupidamisettevõtte" kvaliteedimärgi levitamisel. ERK nõukoja liikme ja võimaliku juhatuse liikmena hoolitsen meie erialaliidu jätkusuutlikkuse ja kasvu eest ning seisan raamatupidajate huvide eest, olgu tegemist traditsioonilise töövõtjast raamatupidaja või raamatupidamisettevõtjaga.
 

Aime Roosioja(2) Aime Roosioja

Olen Järva Vallavalitsuse finantsjuht ja pikalt töötanud erinevates kohalikes omavalitsustes ning avaliku sektori ettevõtetes. Tööd on nii nagu enamikel avaliku sektori finantsinimestel seinast seina – alustades arvetest ja lõpetades aastaaruandega, vahepeal veel eelarve, võlad, varad jne.

Olen väga seda meelt, et raamatupidajad peavad saama taaskasutada sisestatud andmeid ehk siis ei peaks kusagil olema topelt sisestamist või andmete edastusi. Aastatel 2015-2017 oli üks nendest „hulludest“ , kes sõitis igal aastal Eestimaa risti põiki läbi ja tutvustas e-arveid nii e-arveldaja kui Omniva e-arvekeskuse baasil - Rapla-, Viljandi- ja Järvamaa väikeettevõtjad küll algul kirusid mind, kuid kui nägid kui lihtne on e-arvet tegelikult saata, oldi siiski tänulikud. Sellele aitas kaasa ka see, et nende ettevõtjate arved kohe tasuti.

Olen olnud 9 aastat nõukoja liige, sooviksin edasi panustada ja seda just avaliku sektori vaates. Sooviksin aktiivselt kaasa lüüa nii e-arvete edasi arendamisel praktikuna, kui ka ettevõtjate koolitamisel e-arvete saatmisel.

 

Valdek Järvpõld(3) Valdek Järvpõld

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika eriala ning olen ka selle valdkonnaga tegelenud alates 1982. aastast. Alates 1988. aastast olen tegelenud majandustarkvara loomise ning raamatupidamisalase tegevuse optimeerimisemise ja automatiseerimisega.

ERK liige olen olnud alates selle loomisest ning ERK nõukoja liige üle 18 aasta. Olen osalenud Riigiraamatupidamise, metoodika ning maksude toimkondade töös.

Pean oluliseks, et majandusarvestust reguleeriv seadusandlus oleks selgelt läbipaistev ning arvestuse mõttes optimaalne. Viimastel aastatel olen aktiivselt tegelenud andmepõhise aruandluse (Aruandlus 3.0) projekti elluviimisega, et vähendada aruandluse ülebürokratiseerimist. Soovin et Eesti raamatupidamine liiguks majandustehingu standardiseerimise poole, mis võimaldaks andmeid erinevate osapoolte vahel võimalikult reaalajas edastada.

 

Christer(4) Christer Haimi

Olen Christer Haimi. Mul on üle 20-aastane töökogemus, mis peamiselt seotud majandusarvestuse korraldamise ja juhtimisega. Igapäevaselt tegelen raamatupidamisbüroo CH Konsultatsioonid OÜ (www.chk.ee) juhtimisega. Meie büroo tegutseb kolmes riigis, viies linnas ja meil töötab kokku üle 40 raamatupidaja ning teenindame pea 800 klienti. Olen olnud pikalt tegev ka avalikus sektoris - töötanud Maksuametis maksuinspektori ja maksude osakonna juhataja asetäitjana ning olnud SA Ida-Viru Keskhaigla finantsjuht. Töötades Tartu Vangla finantsosakonna juhataja ja direktori asetäitjana, olin üks kinnipeetavate rahade arvestamise süsteemi arendajatest. Järgnes Kohtute Raamatupidamiskeskuse töö ümberkorraldamine ja hiljem keskuse ümberkujundamine Riigi Tugiteenuste Keskuseks, mis pakub raamatupidamisteenust kõigile ministeeriumitele.

Olen kuulunud viimase kahe ERK juhatuse koosseisu ja aktiivselt panustanud raamatupidamisteenuste toimkonna tegemistesse.  Eesti Raamatupidajate Kogu on saavutanud tänaseks Eestis arvestatava positsiooni valdkonna esindajana.

Soovin kandideerida, et anda oma panus valdkonna arengusse. Tulemas on uue strateegia koostamine ja sooviksin tuua kestlikkuse teema strateegiasse sisse. Leian, et ERK peaks olema raamatupidamise valdkonnas ka kestlikkuse teema eestvedajaks/suuna näitajaks. Lisaks soovin kandideerida seetõttu, et olla kursis valdkonnas toimuvaga ja suhelda paljude suurepäraste ning oma valdkonna tipptegijatega.

 

Ulvi Tallo(5) Ulvi Tallo

Olen ühe Eesti suurimate raamatupidamisettevõtete hulka kuuluva Grow Finance OÜ asutaja ja juht. Grow Finance on pikaajalise kogemusega tulevikku vaatav innovaatiline ettevõte, meie tiimis on üle 40 võimeka spetsialisti. Kuulume finantsteenuseid pakkuvasse ühendusesse GGI Alliance, mis võimaldab meil oma klientidele pakkuda tippklassi rahvusvahelist raamatupidamisteenust.

Arvan, et olen piisavate kogemustega ja teadmistega, et näha suuremat pilti ja suunda kuhu raamatupidamine on liikumas. Soovin sel teel jagada mõtteid ja suunata raamatupidamist kaasaegsel teekonnal.

 

 

Liina Tamm

(6) Liina Tamm

Olen tegelenud raamatupidamisega juba 20 aastat ja olen vandeaudiitor üle 10 aasta ning oman 6-nda taseme raamatupidaja kutsetunnistust. Olen omandanud kõrghariduse majandusvaldkonnas nii TTÜ-s kui ka Eramus University Rotterdam’is (Holland) ning õpin Tartu Ülikooli õigusteadukonnas, kuna meie maailm muutub ühe keerulisemaks ning vastutus igapäevaste tehtud toimingute eest on kasvav. 

Olen olnud ühe perioodi nõukogu liige ja soovin jätkata ning usun, et järjepidevus on oluline. Usun, et oma teadmistega kui vandeaudiitor ja tegevraamatupidaja saan ERK töösse panustada. Pakuvad huvi uued väljakutsed raamatupidajatele nagu krüptovääringud ja nende kajastamine. Ja rahapesu tõkestamine ja sanktsioonide kontroll on samuti teemad, mis pakuvad huvi.


Virge Ratassepp 2021(7) Virge Ratassepp

Olen töötanud raamatupidajana alates 2001. aastast. 2005 aastal lõpetasin Audentese Ülikoolis Finantsjuhtimise eriala ja 2020 aastal omandasin vanemraamatupidaja, tase 6 kutse. Kasvamist selles valdkonnas alustasin väikeses firmas, peale seda järgnes teekond raamatupidamise ettevõttesse. Seal töötades sain aru miks mulle raamatupidamine meeldib ja mis mind selle juures köidab. Enne oma ettevõtte käima lükkamist sain võimaluse enda teadmisi veel täiendada ja arendada 3 aastat tootmisettevõttes. Aastast 2009 olen olnud ettevõtja ja loonud teistele väikefirmadele erinevaid väärtusi läbi õigete ja õiglaste raamatupidamise võtete. Mulle meeldib, kui ettevõtja saab aru raamatupidamisest ja raamatupidajast, millestki ja kellestki rohkemast, kui ühest isikust keda on vaja, et riigile esitada aruandeid. 

Meie riigis on liiga lihtne hakata osutama raamatupidamise teenust ja see on muret tekitav. Raamatupidaja peab olema kursis väga paljude nüanssidega ja end pidevalt arendama, et selles valdkonnas oleks teenuse tase ühtlasem ja turul ei oleks ebakompetentseid teenusepakkujaid.

Kuuludes ERK nõukotta, soovin panustada Eesti raamatupidajate taseme tõstmisse ja tulemuslikumale tööle. Minu motoks on olla efektiivne ja tegutseda läbimõeldult ning innovaatiliselt. Olen valmis panustama nii raamatupidamisteenuste kui ka koolitustoimkonnas.

 

(8) Reidi Strandberg

Olen raamatupidamise valdkonnas töötanud aastakümneid, sh Rödl & Partner juhina. Hetkel olen tegev oma raamatupidamisbüroos. ERK-s olen kaasa löönud mitmes toimkonnas ja juhtinud revisjonikomisjoni. Põnev on ERK tegemistes osaleda ja asju arutada tarkade inimestega.

 

Juta Tikk(9) Juta Tikk

Minu töö finantsarvestuse vallas algas üheksakümnendatel. Töötasin tookord Mainoris, kus muuhulgas tegeldi aktiivselt töötajate oskuste arendamisega ja välispartnerite toetusel saime osaleda majandusarvestuse koolituskursustel nii Rootsis kui ka Soomes. Minu jaoks tähendas eriala vahetus nii õppimist töö kõrvalt kui ka uue kõrghariduse omandamist. Teadmiste lisandudes tuli ka endal hakata tegelema koolitamisega. Siis mõistsin, et minu varasem tootval tööl omandatud juhtimiskogemus ja ettevõttes toimuvate protsesside tundmine andis mulle edasiminekuks hea baasi.

Kuna õpetamine mulle meeldib ja osalejatelt saadud tagasiside on olnud tunnustav, siis sellele alale olengi jäänud. Nüüdseks olen koolitamise ja õppematerjalide koostamisega tegelenud ligemale 30 aastat. Pean külalisõppejõuna finantsarvestuse loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis Mõdrikul. Ajavahemikus 2010 kuni 2019 korraldasin koostöös sihtasutusega INNOVE raamatupidajate kutsevõistlusi, võistluste järjepidevuse katkestas 2020.a. puhkenud koroonakriis.

Olen ERK juures asuva kutsekomisjoni liige ja panustanud ERK raamatupidaja, tase 5 ja vanemraamatupidaja, tase 6, programmide kaasajastamisse. Suur tunnustus, usaldus ja vastutus on, et ERK on saanud õiguse korraldada kutseeksameid ja omistada kutse vastavuses kutsestandarditega.

Soovin panustada kutsekoolide õppekavade ja kutsetasemete programmide harmoniseerimisse, samuti sellesse, et juurutada kutsetunnistuse nõue vähemalt suuremate äriüksuste ja avaliku sektori organisatsioonide (pea)raamatupidajatele.

 

Krista Teearu(10) Krista Teearu

Mul on pea 30 aastat raamatupidamisvaldkonna töökogemust. Olen ACCA affiliate, oman IT ja juriidilist kõrgharidust ning MBA kraadi. Olen töötanud aastaid suurte kontsernide pearaamatupidajana (Magnum, Wise), viimased pea 8 aastat tegutsen raamatupidamisbüroo Robby&Bobby partnerina. Lisaks kirjutan e-raamatuid, viin läbi webinare ja praktikume vanemraamatupidajatele.

ERK’s olen olnud viimase kahe nõukoja koosseisus ja juhtinud raamatupidamisteenuste toimkonda. Raamatupidamisteenuste toimkond on ellu toonud "ERK Tunnustatud raamatupidamisettevõtte" projekti, et tõsta Eestis raamatupidamisteenuste kvaliteeti. Oleme korraldanud raamatupidamisbüroodele ümarlaudu, erinevate teemade arutamiseks.

Heameelega jätkan ka järgneval kolmel aastal raamatupidamisteenuste toimkonna juhina. Meil on vaja hoida ja tõsta raamatupidamisteenuste taset. Selleks on vaja korraldada koolitusi raamatupidamisettevõtete töötajatele ja juhtidele ning tegeleda raamatupidamisettevõtete kvaliteedimärgi väljastamisega.

 

Maire Otsus-Carpenter(11) Maire Otsus-Carpenter

Olen olnud raamatupidamise valdkonnas tegev ligi 40 aastat. Olen töötanud raamatupidajana, pearaamatupidajana ja audiitorina, olen olnud nii palgatöötaja kui ka ettevõtja. Praegu olen iseenda tööandja ja vean oma väikest firmat, mille põhitegevus on finantsnõustamine ning finantsalane koolitus. Mul on vandeaudiitori kutse, olen Audiitorkogu liige ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mul on pikaaegne kogemus koolitajana, olen kirjutanud mitmeid raamatupidamisalaseid artikleid ning koostanud raamatu “Väikeettevõtte raamatupidamine”. ERK nõukoja liikmena panustasin eelkõige koolitustoimkonda viies läbi 

Soovin jätkata tööd nõukojas ja anda oma panuse eelkõige koolituse osas.

 

Kersti Kaaver(12) Kersti Kaaver

Olen tegutsenud raamatupidamise-finantsjuhtimise valdkonnas kümneid aastaid, hetkel olen finantsjuht, AS-is Põlva Haigla. Olen olnud pikaajaline ERK liige ja osalenud mitmetel koolitustel-väljasõitudel, ühistegevused tublide liikmetega aitavad luua ühtsuse tunnet üle-Eestiliselt ning samuti vahetada tööks vajalikku infot.

Hariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis, eelmisel aastal sai kaitstud magistritöö majandusteaduskonnas. Lisaks akadeemilisele haridusele pean oluliseks pidevat teadmiste täiendamist erinevatel erialastel koolitustel.

Soovin panustada raamatupidaja ameti edendamisse ning kutseliidu tegevusse!

 

Liis Laanesaar(13) Liis Laanesaar

Olen tegutsenud finantsmaastikul pea 20 aastat. Alustasin raamatupidamisteenuse ettevõttes raamatupidajana ja sealt liikusin edasi PwC-sse audiitoriks ning sealt tuli soov alustada päris enda ettevõttega, millega olen siis tegutsenud pea 10 aastat ning millest on kasvanud välja Klaar.me.

Olen väga uuendusmeelne ja naudin iseenda ja oma ettevõtte arengut. Minu kõige suuremaks kireks on äri-ja finantsprotsesside kokkuviimine läbi standardiseeritud tööprotsesside vastavalt ettevõtte tegevusspetsiifikale ning läbi erinevate tarkvarade liidestamiste. Läbi sellise lähenemise haihtub imeväel nii raamatupidajate kui ettevõtete ja nende töötajate töölaual ebaefektiivsus. Minu teiseks kireks on suurendada üleriigiliselt raamatupidajate ja audiitorite koostööd.

 Minu eesmärk ERK nõukoja liikmena saaks olema üleriigiline raamatupidamise kvaliteedi tõstmine ning kaasajastamine. Olen tegemas hetkel koostööd Audiitorkoguga, kus arendame välja auditi assistendi teenust, mis on suunatud peamiselt raamatupidajatele.